Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club MECHELEN

Contact club | Laatste bijwerking : 09/09/2018

Contact

Lion club Mechelen

lions Club e-mail :  lcm.concert@gmail.com

Plaats vergadering   : Breckpot
Address : Korenmarkt 23
City : Mechelen, 2800
Dag vergadering : 2e dinsdag club Mechelen