Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club HASSELT

Laatste bijwerking : 24/01/2015

Sociale werken

Waarom - Daarom

 
In 2007 vierde LC Hasselt zijn jubileum. In de 50 jaar van zijn bestaan zijn er uiteraard vele sociale projecten gerealiseerd, waarvan de sociale impact of de belangrijkheid niet altijd kan afgemeten worden aan het financieel ticket ervan.
Wij willen  ons beperken tot enkele interessante projecten waarvoor we ofwel een nationale erkenning vanwege onze organisatie hebben gekregen, ofwel waarmee wij een speciale band hebben..
 
 
K.I.D.S. : de zorg van kinderen, jongeren en volwassenen met gehoorstoornissen, ernstige spraaktaalstoornissen en autismespectrumstoornissen.
www.kids.be
In 1964 werd onze steun gevraagd voor het Koninklijk Instituut voor Dove en Spraakgestoorde Kinderen te Hasselt. Dat Instituut, gestart in 1955 en geleid door Fraters, hield zich bezig met de opvang van en het onderwijs aan gehoorgestoorde en blinde jongeren. Voor hun uitbreidingsplannen kregen zij van de overheid subsidies voor het gebouw, doch moesten zelf opdraaien voor de kosten van uitrusting.
Zo werd door LC Hasselt de apparatuur voor de slagersafdeling op advies van een medelid aangekocht en ingericht. Zo werd ook de slaapzaal voor de meisjes ingericht en nadien een audiometrische kamer aangekocht: een investering in die jaren van meer dan 50.000 euro. In 1976 kregen we voor onze hulp aan de Fraters de prijs van het Nationaal Werk.
Vandaag is het K.I.D.S uitgegroeid tot een grote en gerenommeerde instelling waar 450 medewerkers 800 gasten onder hun professionele hoede hebben.
Een antwoord bieden op de zorgvragen van gezinnen van kinderen en (jong)volwassenen met een communicatieve handicap is hun missie.
 
 
De Wroeter : zinvolle arbeid voor kansarmen
www.dewroeter.be

Vandaag is De Wroeter een instituut : hun kraampjes met zelfgebakken brood, biologische groenten en confituur van eigen fruit zijn een vaste waarde op markten en heel wat andere evenementen. Maar dat was bij de aanvang 25 jaar geleden nog niet zo.
Het begon in 1983, toen er werd ervaren dat personen met een handicap moeite hebben om hun dag zinvol door te brengen. De Beschermde Werkplaatsen bieden geen oplossing, want die zijn volzet, en de dagcentra evenmin omdat hun bezoekers vaak een hoger niveau aankunnen dan wat dagcentra bieden. Zo ontstond de vzw De Wroeter dat koos voor een heterogene groep van kansarmen zoals personen met een verstandelijke beperking, ex-psychiatrische patiënten, sociaal achtergestelden en langdurig werklozen. 
Het begon allemaal zeer bescheiden in een achterkamertje. Het initiatief werd vooral in de beginjaren gesteund door LC Hasselt, waardoor zij een huurkoop konden afsluiten van een oude boerderij. Na al die jaren is deze boerderij geëvolueerd naar een moderne hoeve met 3,5 ha vollegrondgroenten en 1,6 ha serreteelt met winkel. Verbouwings- en uitbreidingswerken werden bouwkundig en financieel door enkele leden van onze club begeleid. Het succesverhaal omvat vandaag naast hun boerderij en hoevewinkel ook een bed&breakfastzaak, die samen 75 personen tewerkstellen. Bovendien organiseren zij sinds 2000 onder de naam Horizon ook uitwisselingsvakanties en reizen. Hierdoor krijgt hun doelgroep ook de gelegenheid om jaarlijks van een vakantie te genieten waarin sport, natuur, cultuur en ook sociale contacten aan bod komen.
Kortom De Wroeter biedt pareltjes van sociale projecten in onze regio, waar wij ons ook met raad en daad hebben ingezet en waarvoor LC Hasselt in 1987 de prijs van het Nationaal Werk werd toegekend.
 
 
Akabe : een scoutsgroep voor valide en mindervalide jongeren
Akabe staat voor Anders kan Best. Het is een scoutsafdeling die ook openstaat voor kinderen en jongeren met een handicap. Akabe Hasselt is een gemengde afdeling met meer dan honderd leden waarvan ongeveer de helft een handicap heeft.
Akabe had van de stad Hasselt een stuk grond ter beschikking gekregen waarop ze een clublokaal konden bouwen. Maar daarvoor hadden ze geen middelen. Met veel goede wil hebben die jongeren en hun ouders zelf maanden aan een stuk de handen uit de mouwen gestoken. Van onze leden kregen ze bouwmaterialen, inbegrepen de ramen, en zo geraakte hun ruwbouw af.
Voor de afwerking sprong LC Hasselt opnieuw in. Van 1989 tot 1996 schonk Lions-Club Hasselt aan Akabe 50.000 euro,waarbij de 9.000 euro moet gevoegd van het Nationaal Werk, want in 1994 werd ook dit project als zodanig erkend.
 
 
Klavertje Vier : een sociaal restaurant
vzw Vriendschap - Klavertje Vier - Café Anoniem (Hasselt)
Het is een initiatief van vzw Vriendschap, een vrijwilligersorganisatie die plaatselijk de solidariteit tussen de mensen wil bevorderen over de grenzen heen van inkomen, sociale afkomst, godsdienst of nationaliteit. Het restaurant is een ontmoetingsruimte waar men in de werkweek een warme maaltijd kan gebruiken tegen prijzen die zijn afgestemd op een bescheiden inkomen. Naast een professionele kok draait het restaurant volledig op vrijwilligerswerk. Een lovenswaardig initiatief dat LC Hasselt reeds vele jaren steunt als investeringen nodig zijn. Jaarlijks houden wij er onze statutaire vergadering, waarbij wij eten wat de pot die dag schaft.
Het is niet uitsluitend een restaurant voor arme mensen: men wil de drempel wel zeer laag houden, maar ook minder of niet-behoeftigen zijn welkom om hier in een aangename sfeer een gezonde maaltijd te gebruiken en vrienden te maken. Zo komen hier dagelijks meer dan vijftig personen in een warm vriendschapsnest terecht.
Voor hun werkingskosten, zonder de investeringen, krijgen zij een toelage van 35%; 47% halen ze uit eigen inkomsten. De overige 18% worden gefinancierd door bijzondere giften en ondersteuning door diverse organisaties. LC Hasselt is terecht fier dat zij dit vriendschapsproject mee mogen ondersteunen. Klavertje Vier geeft hun werkelijk veel vreugde en genoegdoening !
 
De Berk : een buitengewone school voor buitengewoon lager onderwijs
www.deberk.be
Van bij de oprichting van onze club richt het sociaal engagement zich vooral tot de fysiek en mentaal minst bedeelde kinderen en adolescenten in onze samenleving. Zo ook heeft onze club van bij het ontstaan deze school ondersteund door giften en hebben enkele leden zich persoonlijk ingezet in de ondersteuning van de directie. Geen gelegenheidsaalmoezen, maar een continue begeleiding van een educatief-therapeutisch project, waarbij de in de club aanwezige expertise gekoppeld wordt aan de bijzondere doelstellingen en toekomstvisie van de school.
Deze school voor kinderen met leerstoornissen of een matige tot ernstige mentale handicap onderscheidt zich van de andere door zijn bijzondere aanpak en zijn bijzondere inzet van directie en lerarenkorps. Naast het wettelijke voorziene leerprogramma organiseert de school bijzondere therapeutische programma’s en leertechnieken, waardoor de kinderen zich beter kunnen ontwikkelen en meer of betere kansen krijgen in hun leven. LC Hasselt heeft zich geëngageerd om deze niet gesubsidieerde programma’s te financieren. Zo schonken zij de instelling een snoezelruimte, waar zwaar lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen tot rust kunnen komen. Ook de inrichting van een educatief speelbos kreeg onze ondersteuning. Het gebruik van bijzondere leestechnieken op laptops door middel van specifieke software werd uitsluitend mogelijk gemaakt door ondersteuning van de club.
Kinderen zijn onze toekomst en kinderen met een achterstand verdienen ook een toekomst en hebben daarvoor nog meer ondersteuning nodig. Voor onze kinderen doen we het!
 
 
Basis vzw : een schuilplaats voor begeleiding en resocialisatie van verslaafden
www.vzwbasis.be
Dit initiatief van professioneel geëngageerden is in 1988 gestart onder de naam vzw Schuilplaats. Na een tiental jaren werking heeft deze instelling een vaste waarde gekregen in onze samenleving.  
De werking bestaat erin dat personen met een verslavingsprobleem zich vooreerst laten behandelen in een gespecialiseerde instelling om vervolgens onder begeleiding te komen wonen in een van de woonplaatsen die de vzw Basis ter beschikking stellen alvorens terug zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. In deze ‘schuilplaats’ vinden zij nog steun en begeleiding om te voorkomen dat zij zouden terugvallen in hun verslavingsprobleem.
Een verdere ontplooiing van dit initiatief was nodig om tegemoet te komen aan een stijgende vraag tot hulp. Dit vergde uiteraard investeringen, waarvoor niet voldoende middelen aanwezig waren. 
LC Hasselt was, in hoofde van enkele leden, reeds enige tijd betrokken als raadgever en besloot in 1997 hun plan tot bouw van een nieuwe woning te steunen door 25.000 euro ter beschikking te stellen voor de aankoop van de bouwgrond. Naast deze materiële steun zijn wij dit werk blijven ondersteunen door actief deel te nemen in hun raad van bestuur en waar nodig hun de nodige adviezen te geven.
Investeringen helpen realiseren die nodig zijn om mensen nieuwe kansen geven tot nieuwe zingeving aan hun leven is voor LC Hasselt een waardevolle uitdaging.
 
 
Lions Club Hasselt
September 2008