Lions Lions Clubs International MD-112 Belgium

Lions Club BRUSSEL HOOFDSTAD

Laatste bijwerking : 09/10/2014

Historiek

Lions

 

                                                                        

 

Melvin Jones
Stichter van Lions Clubs International (1879-1961)

"Men gaat niet heel ver, als men helemaal niets doet voor iemand anders"
Deze eenvoudige zin is de start geweest van het"Lionisme".
 
LIONS GEDRAGSCODE
 • Ik wil een goede faam opbouwen in mijn beroeps- en privéleven.
 • Ik wil slagen, maar alleen met loyale, eerlijke middelen.
 • Ik houd me voor dat ik om te slagen anderen niet hoef te schaden of hen nadeel te berokkenen.
 • Telkens als de correctheid van mijn houding of mijn handelen in twijfel wordt getrokken, aanvaard ik die twijfel weg te nemen, zelfs ten koste van mijn eigen belangen.
 • Ik beschouw vriendschap als een doel, niet als een middel.
 • Ik houd steeds voor ogen dat ik plichten heb tegenover de gemeenschap waartoe ik behoor.
  Belangloos besteed ik daar al mijn materiële, intellectuele en morele mogelijkheden aan.
 • Ik help in alle omstandigheden mijn gelijken die in nood verkeren.
 • Ik toon me behoedzaam met kritiek en gul met lof; ik wil opbouwen en niet afbreken.
DOELSTELLINGEN
 • Een geest van VERDRAAGZAAMHEID EN VERSTANDHOUDING onder de wereldbevolking scheppen en ontwikkelen.
 • Burgerzin HELPEN BEVORDEREN.
 • ACTIEF BIJDRAGEN tot morele, sociale en culturele vooruitgang van de gemeenschap.
 • De leden van Lions International VERENIGEN door vriendschapsbanden en onderling begrip.
 • De Club BESCHOUWEN als een ideaal gespreksforum waar alle thema's informatief aan bod kunnen komen, zonder kans te laten voor sektarisme of vooringenomenheid.
 • Met bezieling en onbaatzuchtig dienstvaardig HANDELEN.
 • In zowel beroepsleven als het privéleven getuigen van DOELGERICHTHEID, RECHTSCHAPENHEID EN GOEDE TROUW.
OPDRACHT
Een geest van verstandhouding tussen alle volkeren scheppen en bevorderen teneinde humanitaire noden te leningen door belangloze hulpverlening en tot actieve deelname aan het leven van de gemeenschap en tot internationale samenwerking aanzetten.
 
 

 

EEN KORTE HISTORIEK VAN ONZE CLUB

 

Lions Club Brussel Hoofdstad ontving op 28 maart 1981 zijn charter als 150ste club van het District 112 en als eerste Nederlandstalige Lions Club te Brussel.

 

Onze peterclubs zijn LC Brussels Overseas (die ons “de vlag” schonk) en LC Bruxelles Nations, die voor de “klok” en de “hamer” zorgde.

 

 

ENKELE MIJLPALEN

 

 

Op 16 juni 1980 werd aan de stichtende leden in de Salons Louise van de Hilton, in aanwezigheid van 180 aanwezigen, het kenteken overhandigd samen met de wimpel van de club. Rik Van Mingeroet was stichtend voorzitter.

 

De charter-day had plaats in het stadhuis van Brussel in aanwezigheid van een 250-tal genodigden. Op het galafeest s’avonds (in de Trade Mart) telden wij 890 aanwezigen.

Op 28 januari 1982 verschenen de statuten van de VZW LC Brussel Hoofdstad in de bijlage van het Belgische Staatsblad.

 

LC Brussel Hoofdstad ligt aan de basis van de oprichting van LC Brussel Munt in 1997 en is er peterclub van.

 

In 1992: Jumelage met LC Den Haag Centrum (in 1994 beëindigd)

IN MEMORIAM

 

Wij verloren volgende vrienden sinds het ontstaan van onze Club:

 

Stathakis Michael (1991)     Hugo Adriaens (2006)

 
 
Jan Baron Delva (1998)       Peeters Paul (2002) 
         
Rosier Michel (2003)           Goeman Willy (2005)
 
Jan Van Swinderen (2007)   Henri van Soest (2010)

 

 

 

 DE VOORZITTERS 1980-2011

 

1980-1981: Rik Van Mingeroet                 

1981-1982: Rik Van Mingeroet                  

1982-1983: Jan Delva                              

1983-1984: Jan Delva                               

1984-1985: Karel Van Alsenoy                 

1985-1986: André De Brandt

1986-1987: Joss De Bondt

1987-1988: Willy De Vriendt

1988-1989: Hans Berquin

1989-1990: Albert Pissens

1990-1991: Wilfried Coene                  

1991-1992: Guido Van Roost                     

1992-1993: Michel Rosier                           

1993-1994: Luc Haesaert

1994-1995: Andreas Van de Voort                   

1995-1996: Vik Vanderschrick

1996-1997: Fons Gallet

1997-1998: Bert Hertecant

1998-1999: Pierre Forier      

1999-2000: Hugo Van den Broeck

2000-2001: Dick Dolmans                            

2001-2002: Bert Hertecant                          

2002-2003: Walter Schamp 

2003-2004: Jan Bogaert

2004-2005: Jan Bogaert

2005-2006: Wilfried Coene

2006-2007: Jonny Vandecasteele

2007-2008: André Clément

2008-2009: Katharina Erard

2009-2010: André DeBrandt                                       2010-2011: André De Brandt

 2011-2012: Pierre Bouckaert

2012-2013: Marc Caeyers

  

 MET "MELVIN JONES" VEREREMERKTE LEDEN

 

Lions of niet-Lions die een speciale bijdrage binnen het Lionisme hebben geleverden/of een bedrag van USD 1000 aan LCIF (Lions Clubs International Foundation) hebben geschonken, kunnen een erkenning bekomen dankzij het Melvin Jones Fellowship. Deze kan door één Lion of door een Club worden aangevraagd. De bekroonde persoon ontvangt dan een mooie pin, een gegraveerde plaat en een felicitatiebrief. Vanaf een tweede bekroning maakt hij/zij deel uit van het Melvin Jones Fellowship Progressive programma.

 

Jan Van Swinderen (+)      Paul Peeters (+)

 

Willy De Vriendt                 Rik Van Mingeroet

                     

Michel Rosier (+)              Henri van Soest (+)

                                                                 

Felix  Cordie                     Walter Schamp

 

Hugo Van den Broeck       Wilfried Coene

 

Gilbert Hertecant               Karel Van Alsenoy

  

 

 FUNCTIES VAN LEDEN VOOR HET DISTRICT

 

 

Rik Van Mingeroet: gouverneur 1983-1984

van District 112 Belgium

 

Willy De Vriendt: gouverneur 1994-1995

van District 112 C Belgium

 

Henri van Soest (+): gouverneur 1965-1966

van District 112 Belgium

 

Karel van Alsenoy: zonevoorzitter 1984-1985

 

Michel Rosier(+): secretaris-generaal 1994-1995 van het District 112 C Belgium

 

 ACTIVITEITEN VAN DE CLUB VOOR HET DISTRICT

 

§         1984: Organisatie van de Nationale Conventie te Brussel

 

§         1988: Onthaaldag “Internationale Jeugduitwisseling”

 

§         1989: Europa – Forum Brussel

 

§         sinds 1992: mede – inrichter van de wedstrijd “Kennis Tweede Taal”

 

§         1995: Conventie District  112 C Belgium

 

§          mede-oprichter van de “Loopbaanactie” (beroepenbeurs voor leerlingen SO)

 

§         de Voedselbankenactie

 

 

 

Campagnes Sight First I en II:

de Belgische Lions haalden 1.440.561 € op voor het behandelen van rivierblindheid, glaucoom, andere oogziekten en voor research.